Regulamin świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2024

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Data Driven Tools prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Niniejszy regulamin reguluje uczestnictwo i/lub korzystanie z niektórych usług lub funkcji datadriventool.com (zwany dalej: „Data Driven Tools”). Dostęp do usług i korzystanie z nich jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych warunków regulaminu. Regulamin ten ma zastosowanie do każdej osoby lub osób, które mają dostęp do usług lub z nich korzystają. Uzyskując dostęp do usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią warunków zawartych w regulaminie, nie może uzyskać dostępu do usług.

Niniejsze warunki regulaminu nie regulują relacji pomiędzy Data Driven Tools a wydawcami – właścicielami stron internetowych lub operatorami zainteresowanymi generowaniem ruchu w domenie. Taka relacja jest przedmiotem odrębnej umowy.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Umowa o ochronie danych „Data Driven Tools” i Polityka prywatności użytkownika końcowego. Niniejsze warunki regulaminu obowiązują od dnia zarejestrowania się Reklamodawcy jako użytkownika „Data Driven Tools”.

 

Definicje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w niniejszym Regulaminie. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

„Data Driven Tools”, „my”, „nas” lub „naszych” – oznacza:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

EU VAT ID: 8172194856
KRS: 0000809593
REGON: 384668364

(zwany dalej: „Data Driven Tools”)

„Reklamodawca/Użytkownik” – Nabywca domeny (i innego ruchu) dostępnej na platformie datadriventool.com (zwany dalej „Tobą”, “„Twoim” lub “„Reklamodawcą”).

„Kampania Reklamodawcy” – oznacza rodzaj operacji, za pomocą której Reklamodawca wystawia stworzone przez siebie kreacje reklamowe na licytacje prowadzone w systemach reklamowych mające pozyskać ruch dla domeny. Kampania ma swoje ustawienia, takie jak nazwa, dzienny i całkowity budżet, geo-targetowanie, maksymalna cena oferty i adres URL docelowy, który wskazuje stronę internetową, zakładając, że jest ona własnością Reklamodawcy bądź jest przez niego zarządzana.

„Użytkownik końcowy” – oznacza użytkownika końcowego urządzenia podłączonego do Internetu, np. osobę odwiedzającą stronę internetową, użytkownika aplikacji mobilnej, użytkownika urządzenia IoT lub osobę odwiedzającą stronę internetową reklamy lub kampanii.

„PKBR” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (zwane również “Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”).

„Dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 PKB.

„Przetwarzanie” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych zgodnie z art.5 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

„Usługi” – oznaczają usługi świadczone przez Data Driven Tools zgodnie z Regulaminem.

„Partner” – podmiot pośredniczący w realizacji Usługi.

 

Czym się zajmujemy?

Data Driven Tools zarządza kontami klientów, daje agencjom reklamowym dostęp do kont ich klientów oraz wprowadza zmiany w kontach reklamowych.

Nasza aplikacja wykorzystuje:

Google Analytics – do tworzenia i edycji list remarketingowych oraz celów, łączenia Google Ads z Google Analytics
Google Tag Manager – do automatyzacji pracy klienta poprzez tworzenie i usuwanie kontenerów, tagów, reguł wywołujących i zmiennych
Google Ads – do tworzenia kampanii Search oraz Display 
Google Search Console – do pozyskiwania informacji niezbędnych do optymalizacji strony internetowej
Facebook Business Manager – do zarządzania kontami reklamowymi i kampaniami
Facebook Pixel – do pozyskiwania informacji usprawniających automatyczne kampanie

Wymagania techniczne Serwisu

1. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,

posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 3. Dokonanie zakupu usługi, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją dodatkowych, przedstawionych Użytkownikowi aktów i regulacji.  Z uwagi na to, że proces zawierania Umowy przebiega bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron, do potwierdzenia złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika i zawarcia Umowy konieczne może okazać się aktywne działanie Użytkownika polegające przede wszystkim na uiszczeniu płatności, elektronicznym zaakceptowaniu warunków lub przesłaniu podpisanego skanu dokumentu.
 4. Dane podawane przez Użytkownika, powinny zgadzać się z danymi rzeczywistymi, w szczególności zawartymi w KRS lub CEIDG. Odpowiedzialność wynikająca z wprowadzenia w Serwisie lub podania niepoprawnych danych obciąża Użytkownika.
 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
 6. Po anulowaniu subskrypcji, w momencie jej wygaśnięcia kampanie reklamowe Użytkownika stworzone przez API mogą być automatycznie usuwane lub ich ustawienia mogą być automatycznie resetowane. Ustawienia kont pozostają bez zmian oraz zaprogramowane dla Użytkownika kody śledzące mogą nadal pozostawać na stronie.
 7. Użytkownik Serwisu odpowiada samodzielnie za publikowane przez niego treści na kanały Social Media przy wykorzystaniu Serwisu i zobowiązuje się publikować wyłącznie treści zgodne z prawem oraz regulaminem platformy, na której je publikuje.

Zawarcie Umowy

Zawarcie Umowy następuje automatycznie po podpięciu do platformy metody płatności i opłaceniu faktury. Jeżeli w zawarciu umowy bierze udział Partner, użytkownik zezwala na dostęp Partnera do swojego konta na platformie.

Płatność i zwroty


1. Płatność

Reklamodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za możliwość korzystania z usług Data Driven Tools na czas jednego miesiąca. Płatności są rozliczane automatycznie co miesiąc z podpiętej do platformy karty płatniczej. Do opłaty tej nie zalicza się budżet reklamowy, który określany jest samodzielnie przez Reklamodawcę i na jego własną odpowiedzialność i rozliczany bezpośrednio przez platformy reklamowe takie jak Facebook czy Google.

W momencie opłacenia pierwszej faktury Reklamodawca akceptuje stosowaną przez Data Driven Toools metodę rozliczania i zobowiązuje się do płatności poprzez podpięcie do platformy karty płatniczej. 


2. Czynniki wpływające na płatność

W przypadku, gdy strona internetowa Reklamodawcy stanie się niedostępna z jakiegokolwiek powodu (np. serwer, na którym znajduje się podany adres URL, jest niedostępny lub nieaktywny, opóźniony lub wykazuje aktywność, ale z wewnętrznymi błędami serwera, błędem 404 i innymi rodzajami częstych lub nietypowych błędów związanych z Internetem, stroną internetową Reklamodawcy, siecią Reklamodawcy i/lub jej infrastrukturą), Data Driven Tools nie będzie ponosiło odpowiedzialności za te błędy, a za ich naprawę odpowiedzialny jest Reklamodawca.

Opłaty są pobierane automatycznie co miesiąc w zależności od tego, jaki pakiet zostanie wybrany przez klienta oraz są naliczane wyłącznie za dostęp do narzędzia, niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie ono wykorzystywane. Tym samym niezależnie od tego czy klient prowadzi lub będzie prowadził kampanię w danym okresie rozliczeniowym.

Dodając kartę, klient zgadza się na comiesięczne obciążenie jej płatnością zgodnie z warunkami ustalonymi z konsultantem, partnerem lub pośrednikiem.
 

3. Zwroty pieniędzy

Data Driven Tools zastrzega brak możliwości ubiegania się o zwrot kosztów wynikłych z korzystania z usług spółki. Klient wykupuje wszystkie dostępy oraz dokonuje subskrypcji na własną odpowiedzialność.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik może składać pisemnie w formie listownej na adres Data Driven Tools lub Partnera lub drogą poczty elektronicznej na adres: office@datadriventool.com.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć zgłoszenie roszczenia, w terminie nie późniejszym niż 2 lata od zakończenia wykonania świadczonej usługi. Z upływem tego terminu roszczenia ulegają przedawnieniu, chyba że ustawa wyznacza inny termin.
 3.  Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika/usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego);
  • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności;
  • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę);
  • oczekiwane działania, rozwiązania.
 4. Brak elementów wskazanych w ust. 3 może wydłużyć proces reklamacyjny, wiązać się z koniecznością uzupełnienia danych, a w sytuacjach skrajnych – uniemożliwić merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.
 5. Data Driven Tools  dołoży wszelkich starań, by reklamacje zostały rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania pisma.
 6. Data Driven Tools  rozpatrując reklamację stosować będzie w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie bądź via e-mail.
 8. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia konsumenta uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ogólne ograniczenia

Data Driven Tools zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Reklamodawcy w Data Driven Tools według własnego uznania w dowolnym momencie oraz do usuwania nieaktywnych kont.

Data Driven Tools może zawiesić lub zakończyć dostęp Reklamodawcy do Data Driven Tools w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu, który Data Driven Tools uzna za ważny według własnego uznania, aż do czasu poprawy, w tym, ale nie wyłącznie, w przypadku gdy Data Driven Tools uzna to za stosowne: (A) Reklamodawca w jakikolwiek sposób narusza Regulamin; (B) Reklamodawca, w dowolnym czasie, prowadzi działania, które nie są w pełni zgodne z obowiązującymi lokalnymi, państwowymi lub zagranicznymi prawami, zasadami i przepisami. Niezależnie od okoliczności, takie wypowiedzenie przez Data Driven Tools nie stanowi podstawy do odpowiedzialności.

Reklamodawcy nie wolno wykorzystywać, nabytych za pośrednictwem Data Driven Tools, zasobów do promowania stron zawierających treści nielegalne i/lub społecznie niedopuszczalne, takie jak pornografia z użyciem przemocy, pornografia dziecięca, nienawiść lub przemoc związana z rasizmem, nękanie, nielegalne narkotyki oraz inne działania i treści zakazane przez prawo polskie Unii Europejskiej i/lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub zagraniczne.

Reklamodawca nie może używać Data Driven Tools w żaden sposób, ani w związku z jakąkolwiek treścią, danymi, sprzętem, oprogramowaniem lub innymi materiałami, które (A) naruszają jakikolwiek patent, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej, (B) stanowią zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności, lub naruszenie jakiegokolwiek prawa do wizerunku lub innego prawa strony trzeciej, lub grożenie, nękanie lub złośliwość (C) stanowi phishing, pharming lub podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, kradzież lub przejęcie tożsamości jakiejkolwiek osoby (niezależnie od tego, czy jest to prawdziwa tożsamość, czy internetowy pseudonim) (D) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, rozporządzenie, przepis lub traktat.

Konto

Dostęp do Data Driven Tools można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: www.datadriventool.pl oraz stron partnerów.

Jeśli Reklamodawca chce korzystać z usług Data Driven Tools, będzie musiał założyć konto z Data Driven Tools, aby móc korzystać z jego internetowego interfejsu.

Reklamodawca będzie dostarczał prawdziwe, dokładne i aktualne informacje do Data Driven Tools i będzie utrzymywał wszystkie informacje o koncie, upewniając się, że są one autentyczne i aktualne.

Będąc osobą fizyczną, Reklamodawca gwarantuje że: ma co najmniej 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Reklamodawca zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które wynikają z konta Reklamodawcy, niezależnie od tego, czy zostały zainicjowane przez Reklamodawcę lub inne osoby w jego imieniu, a Data Driven Tools ma prawo polegać na wszelkich żądaniach, które zostały zainicjowane z konta Reklamodawcy. Data Driven Tools nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania na koncie Reklamodawcy, niezależnie od tego, czy zostały one zainicjowane przez Reklamodawcę, czy też zostały przez niego autoryzowane. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Data Driven Tools przez swoich pracowników lub wszelkie osoby nieupoważnione.

Spółka Data Driven Tools nie odpowiada za błędy w mierzalności kampanii i rozbieżności między stanem faktycznym a zmierzonymi wartościami, ponieważ mogą być one spowodowane szeregiem niezależnych od działań spółki czynników, jednak zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby rozbieżności te były jak najmniejsze.

Data Driven Tool nie bierze odpowiedzialności za używane przez klienta skrypty, w szczególności Pixel Facebook, ich zgodność z RODO oraz za aktualność Polityki Prywatności na stronie klientów.

 

Modyfikacje

Data Driven Tools zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy takie zmiany zostaną uznane za istotne przez Data Driven Tools, informacje takie zostaną podane na stronie głównej: www.datadriventool.pl. Dalsze korzystanie z Data Driven Tools po dacie wejścia w życie takich zmian będzie oznaczało akceptację i wyrażenie zgody na takie zmiany.

Przetwarzanie danych osobowych

Data Driven Tools może przetwarzać następujące informacje w imieniu Reklamodawcy: adresy IP, informacje językowe, zachowanie podczas sesji przeglądania, informacje nagłówkowe, dane dotyczące urządzenia użytkownika końcowego (takie jak typ lub model urządzenia), system operacyjny, operator bezprzewodowy świadczący usługi komunikacyjne dla takiego urządzenia, lokalizacja geograficzna (geolokalizacja) urządzenia, pliki cookies, identyfikatory reklamowe urządzenia, a także inne informacje, które możemy otrzymać od użytkownika lub stron trzecich zaangażowanych przez Data Driven Tools w jego imieniu, takie jak nieprecyzyjna lokalizacja urządzenia w oparciu o adres IP, specyfikacje urządzenia i informacje dotyczące zainteresowań użytkownika. Korzystając z naszej Usługi, Reklamodawca udziela Data Driven Tools przyzwolenie na dostęp do swoich kont reklamowych. Reklamodawca upoważnia również Data Driven Tools do przechowywania i używania plików cookies lub znaczników pikselowych na urządzeniu użytkownika końcowego w imieniu Reklamodawcy w celu wykonywania usług.

Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych i konsultacji wideo w celach szkoleniowych w spółkach Online Marketing Help oraz Data Driven Tools biorących udział w realizacji usługi.

– W przypadku braku zgody na nagrywanie prosimy o przerwanie połączenia.

– Podczas rozmowy będziemy prosić o podanie danych, które mogą być niezbędne np. w celu identyfikacji osoby oraz określenia statusu sprawy, w której do nas dzwonisz.

-Administratorem Twoich danych osobowych jest: Data Driven Tools

– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych to:
info@datadriventool.com

– Rejestrowana jest fonia rozmów przychodzących a w przypadku wideorozmów również obraz.

– Rejestracja rozmów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgody podmiotu danych), f RODO (prawnie uzasadniony interes). Celem rejestracji połączeń jest: 

a/Zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane zarejestrowano w systemie nagrywania połączeń oraz Administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń (reklamacje), zabezpieczenia materiału dowodowego.

b/Podniesienie jakości świadczonych usług.

c/Przekazywanie informacji o statusie świadczonej usługi

d/Przekazywanie informacji na temat usług dostępnych na naszej stronie internetowej

– Dostęp do zarejestrowanych rozmów mają wyłącznie osoby, które biorą udział w rejestrowaniu połączeń lub pomagają w ich obsłudze, posiadający stosowne umocowanie. 

– Nagrania zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jedynie na żądanie wynikające z zakresu działania takiego podmiotu. W celu uzyskania zapisu nagrania, podmiot uprawniony jest zobowiązany do wystąpienia z oficjalnym wnioskiem, wskazując podstawę prawną na podstawie której żąda udostępnienia danych. 

– O udostępnieniu nagrań decyduje każdorazowo Administrator danych osobowych. 

– Nagrania będą przechowywane przez okres maksymalny 3 miesięcy od dnia nagrania, lecz nie dłużej niż do zakończenia postępowania sądowego lub przedawnienia roszczeń. 

– Rozmówcy, których rozmowy zostały nagrane, po uprzednim złożeniu wniosku, mają prawo dostępu do treści, do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo wnieść skargę do Prezesa UODO. 

 

Kary umowne

W przypadku, gdy przedsiębiorca (Klient) korzystający z usługi spółki Data Driven Tools lub spółki Online Marketing Help lub podmiot z nim powiązany, zatrudni lub nawiąże współpracę z którymkolwiek z pracowników, lub zleceniobiorców spółki Online Marketing Help lub spółki Data Driven Tools  bez wiedzy i pisemnej zgody, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz spółki Data Driven Tools kary umownej w wysokości 50 000 zł.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Państwa Polskiego, bez dokonywania wyboru prawa i jego postanowień, które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

E-mail:
office@datadriventool.com

Strona internetowa:
www.datadriventool.pl

Data Driven Tools – Inspektor ochrony danych osobowych:
office@datadriventool.com