Warunki usługi​

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Data Driven Tools prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi Warunkami Usług. Niniejsze Warunki regulują uczestnictwo i/lub korzystanie z niektórych usług lub funkcji datadriventool.com (zwany dalej: „Data Driven Tools”). Dostęp do usług i korzystanie z nich jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej osoby lub osób, które mają dostęp do usług lub z nich korzystają. Uzyskując dostęp do usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie może uzyskać dostępu do usług.

Niniejsze Warunki nie regulują relacji pomiędzy Data Driven Tools a wydawcami – właścicielami stron internetowych lub operatorami zainteresowanymi generowaniem ruchu w domenie. Taka relacja jest przedmiotem odrębnej umowy.

Integralną częścią niniejszych Warunków jest Umowa o ochronie danych „Data Driven Tools” i Polityka prywatności użytkownika końcowego. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia zarejestrowania się Reklamodawcy jako użytkownika „Data Driven Tools”.

Definicje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w niniejszym Regulaminie. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Data Driven Tools”, my”, nas” lub naszych” – oznacza:

 

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

EU VAT ID: 8172194856
KRS: 0000809593
REGON: 384668364

 

(zwany dalej: „Data Driven Tools”)

„Reklamodawca” – Nabywca domeny (i innego ruchu) dostępnej na platformie datadriventool.com (zwany dalej „Tobą”, “„Twoim” lub “„Reklamodawcą”). „Kampania Reklamodawcy” – oznacza rodzaj operacji, za pomocą której Reklamodawca licytuje na dostępne w Data Driven Tools domeny lub inne źródła ruchu. Kampania ma swoje ustawienia, takie jak nazwa, dzienny i całkowity budżet, geo-targetowanie, maksymalna cena oferty i adres URL docelowy, który wskazuje stronę internetową, zakładając, że jest własnością/jest zarządzana przez Reklamodawcę. „Użytkownik końcowy” – oznacza użytkownika końcowego urządzenia podłączonego do Internetu, np. osobę odwiedzającą stronę internetową, użytkownika aplikacji mobilnej, użytkownika urządzenia IoT lub osobę odwiedzającą stronę internetową reklamy lub kampanii. „PKBR” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (zwane również “Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”). „Dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 PKB. „Przetwarzanie” – oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie (“Przetwarzanie”, “Przetwarzanie” i “Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie). „Usługi” – oznaczają usługi świadczone przez Data Driven Tools zgodnie z Regulaminem.  

Czym się zajmujemy?

Data Driven Tools zarządza kontami klientów, daje agencjom reklamowym dostęp do kont ich klientów oraz wprowadza zmiany w kontach reklamowych.

Nasza aplikacja wykorzystuje:

• /auth/analytics do tworzenia list remarketingowych, celów, łączenia Google Ads z Google Analytics

• /auth/analytics.manage.users, /auth/analytics.user.deletion do zapraszania i usuwania nowych użytkowników klienta

• /auth/analytics.edit do edycji utworzonych list remarketingowych, celów

• /auth/tagmanager.publish to create tags, variables, strings

• /auth/tagmanager.manage.users, /auth/tagmanager.manage.accounts do edycji i zapraszania agencji na konta klienta

• /auth/tagmanager.edit.containers, /auth/tagmanager.delete.containers do automatyzacji pracy klienta poprzez tworzenie i usuwanie kontenerów

• /auth/tagmanager.edit.containerversions aby zgłosić wersję Google Tag Manager

Płatność i zwroty

1. Płatność

Reklamodawca musi wpłacić środki na swoje konto Data Driven Tools. Wysokość wpłaty jest wyłącznie decyzją Reklamodawcy. Wpłacone środki nie wygasają i mogą być wykorzystane do zakupu ruchu w dowolnym momencie.

2. Czynniki wpływające na płatność

W przypadku, gdy strona Reklamodawcy stanie się niedostępna z jakiegokolwiek powodu (np. serwer, na którym znajduje się podany adres URL jest niedostępny lub nieaktywny, opóźniony lub wykazuje aktywność, ale z wewnętrznymi błędami serwera, 404 błędami i innymi rodzajami częstych lub nietypowych błędów związanych z Internetem, stroną internetową Reklamodawcy, lądowiskiem, siecią Reklamodawcy i/lub jej infrastrukturą), Reklamodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za te błędy.

3. Zwroty pieniędzy

Możesz poprosić o zwrot kosztów kontaktując się z: info@datadriventool.com. Nie obejmuje to bonusów ani żadnych innych form kredytu z Data Driven Tools.

Ogólne ograniczenia

Data Driven Tools zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Reklamodawcy w Data Driven Tools według własnego uznania w dowolnym momencie.

Data Driven Tools może zawiesić lub zakończyć dostęp Reklamodawcy do Data Driven Tools w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu, który Data Driven Tools uzna za ważny według własnego uznania, aż do czasu poprawy, w tym, ale nie wyłącznie, w przypadku gdy Data Driven Tools uzna to za stosowne: (A) Reklamodawca w jakikolwiek sposób narusza Regulamin; (B) Reklamodawca, w dowolnym czasie, prowadzi działania, które nie są w pełni zgodne z obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, federalnymi i zagranicznymi prawami, zasadami i przepisami. Niezależnie od okoliczności, takie wypowiedzenie przez Data Driven Tools nie stanowi podstawy do odpowiedzialności.

Reklamodawcy nie wolno wykorzystywać, nabytych za pośrednictwem Data Driven Tools, ruchu do promowania stron zawierających treści nielegalne i/lub społecznie niedopuszczalne, takie jak pornografia z użyciem przemocy, pornografia dziecięca, nienawiść lub przemoc związana z rasizmem, nękanie, nielegalne narkotyki oraz inne działania i treści zakazane przez prawo polskie, Unii Europejskiej i/lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Reklamodawca nie może używać Data Driven Tools w żaden sposób, ani w związku z jakąkolwiek treścią, danymi, sprzętem, oprogramowaniem lub innymi materiałami, które (A) naruszają jakikolwiek patent, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej, (B) stanowią zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności, lub naruszenie jakiegokolwiek prawa do wizerunku lub innego prawa strony trzeciej, lub grożenie, nękanie lub złośliwość (C) stanowi phishing, pharming lub podszywanie się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, kradzież lub przejęcie tożsamości jakiejkolwiek osoby (niezależnie od tego, czy jest to prawdziwa tożsamość, czy internetowy pseudonim) (D) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, rozporządzenie, przepis lub traktat.

Konto

Dostęp do Data Driven Tools można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: www.datadriventool.com

Jeśli Reklamodawca chce korzystać z usług Data Driven Tools, będzie musiał założyć konto z Data Driven Tools, aby móc korzystać z jego internetowego interfejsu.

Reklamodawca będzie dostarczał prawdziwe, dokładne i aktualne informacje do Data Driven Tools i będzie utrzymywał wszystkie informacje o koncie, upewniając się, że są one autentyczne i aktualne.

Będąc osobą fizyczną, Reklamodawca gwarantuje że: ma co najmniej 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Reklamodawca zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które wynikają z konta Reklamodawcy, niezależnie od tego, czy zostały zainicjowane przez Reklamodawcę lub inne osoby w jego imieniu, a Data Driven Tools ma prawo polegać na wszelkich żądaniach, które zostały zainicjowane z konta Reklamodawcy. Data Driven Tools nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania na koncie Reklamodawcy, niezależnie od tego, czy zostały one zainicjowane przez Reklamodawcę, czy też zostały przez niego autoryzowane. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Data Driven Tools przez swoich pracowników lub wszelkie osoby nieupoważnione.

Modyfikacje

Data Driven Tools zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie według własnego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdy takie zmiany zostaną uznane za istotne przez Data Driven Tools, informacje takie zostaną podane na stronie głównej: www.datadriventool.com. Dalsze korzystanie z Data Driven Tools po dacie wejścia w życie takich zmian będzie oznaczało akceptację i wyrażenie zgody na takie zmiany.

Przetwarzanie danych osobowych

Data Driven Tools może przetwarzać następujące informacje w imieniu użytkownika: adresy IP, informacje językowe, zachowanie podczas sesji przeglądania, informacje nagłówkowe, dane dotyczące urządzenia użytkownika końcowego (takie jak typ lub model urządzenia), system operacyjny, operator bezprzewodowy świadczący usługi komunikacyjne dla takiego urządzenia, lokalizacja geograficzna (geolokalizacja) urządzenia, pliki cookies, identyfikatory reklamowe urządzenia, a także inne informacje, które możemy otrzymać od użytkownika lub stron trzecich zaangażowanych przez Data Driven Tools w jego imieniu, takie jak nieprecyzyjna lokalizacja urządzenia w oparciu o adres IP, specyfikacje urządzenia i informacje dotyczące zainteresowań użytkownika. Korzystając z naszej Usługi, klient udziela Data Driven Tools przyzwolenie na dostęp do swoich kont reklamowych. Klient upoważnia również Data Driven Tools do przechowywania i używania plików cookies lub znaczników pikselowych na urządzeniu użytkownika końcowego w imieniu Klienta w celu wykonywania Usług.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Państwa Polskiego, bez dokonywania wyboru prawa i jego postanowień, które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

E-mail: info@datadriventool.com
Strona internetowa: www.datadriventool.com

Data Driven Tools – Inspektor ochrony danych osobowych: info@datadriventool.com